Betlehem lángból lehet elvinni otthonainkba. Az oltár melletti lámpásban, Jézus szülővárosából érkezett láng van, melyet elvihetünk otthonainkba, hogy Karácsonykor ennek a Betlehemi lángnak a fényénél imádkozhassunk.

Advent 4. hetében, hétfőtől-péntekig lesz még Roráté szentmise reggel 07.00 órakor. Gyóntatás van hétfőn és kedden, valamint pénteken a reggeli misék alatt is. Az utolsó, december 23-i Roráté után reggelire hívjuk a testvéreket a hittanterembe. A reggeli előkészítésében, aki szeretne segíteni, kérjük, jelentkezzen a sekrestyében.

Templomi karácsonyfák felállítása és a templom nagytakarítása, december 19-én, hétfőn lesz. Szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik tudnak segíteni a faállításban 08.00 órától, a takarításban 10.00 órától.

A plébániai karitász javára beérkezett adományokat és ajánlásokat köszönjük. Összesen: 381.520.- Ft. gyűlt össze, melyet hálásan köszönünk minden adakozónak. Ebből 65 családnak és egyedülállónak tudtunk vásárlási utalványt eljuttatni. Az ingyen ebéd osztás alkalmával hálásan köszönjük az évek óta kapott nagylelkű támogatását annak a cégnek és munkatársainak, valamint a testvéreknek, akiknek az ebédet és kiosztását köszönhetjük.

Bartók Zenekonzervatórium Szimfonikus zene-és énekkarának karácsonyi koncertje, december 20-án, 16.00-kor lesz templomunkban.

Szent Charbel kilenced befejező imádsága, december 22-én, csütörtökön, az esti mise után 19.00 órakor van.

Szentmise szándék kérhető a 2023-as évre a plébánia hivatalban és a sekrestyében.

Miseszövetségbe is be lehet lépni a jövő évre, ami azt jelenti, hogy minden hónapban négy misét ajánlunk fel a tagokért, élő és elhunyt családtagjaikért és papi hivatásokért. A tagsági díj: 10.000.- Ft.

Templomunk karácsonyi ünnepi programjai:

December 24-én, szombaton nincsen szentmise. A templomot 08.00 – 12.00-ig tartjuk nyitva. 15.00 órakor kezdődik a hittanos gyerekek pásztorjáték. 23.30-tól gyóntatás és karácsonyi orgonamuzsika. 23.50-kor elhangzik a Karácsonyi Martirológium, Jézus Születésének meghirdetése, 24.00 órakor a kis Jézus jászolba helyezési és az ÉJFÉLI ÜNNEPI SZENTMISE.

December 25-én, vasárnap, karácsony napján, vasárnapi miserend van. Délelőtt 10.00 ÓRAKOR KEZDŐDIK A KARÁCSONYI ÜNNEPI SZENTMISE, melynek főcelebránsa Dr.Cserháti Ferenc püspök atya lesz. A misén a Budapesti Énekes Iskola, Mozart: D-moll Missa Brevisét és karácsonyi motettákat énekel. 12.00 órakor Mohos Gábor püspök atya celebrálja a szentmisét, a Szent Egyed Közösség szervezésében erre a misére hívják szegény barátaikat és utána a templomban és a plébánia hittantermeiben meleg ebédre látják őket vendégül. A testvérek közül, aki esetleg egyedül ünnepelnének és szívesen eljönnek, azok segítségét szívesen fogadják.

December 26-án, hétfőn, karácsony másodnapján, Szent István első vértanú ünnepén, három szentmise lesz templomunkban, reggel 08.00, délelőtt 10.00 és este 18.30 órakor.

Előre jelezzük: December 30-án, Szent Család ünnepén, Családok ünnepe lesz plébániánkon. 17.00 órától családok biblikus, játékos vetélkedője az alagsori hittanteremben, 18.00 órakor tanúságtételek a templomban. 18.30 órakor szentmise, melyen a Benyus Testvérek kamaraegyüttese és családi kórusa énekel. A mise végén egyéni családok megáldására került sor. Minden házaspárt és családot szeretettel várunk.

Az Adventben bevezetésre került új magyar fordítású misekönyv kapcsán történt változásokról, hétről-hétre szeretnénk tájékoztatni a testvéreket:

Most a pap imádságaiban történt változásokról szeretnénk szólni: A latin eredetit követve az új magyar fordítás szerint a pap a következőképpen vezeti be a Felajánló könyörgést: „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.” Ez a szövegmódosítás („áldozatunk” helyett „az én áldozatom és a tiétek”) segít megértenünk, hogy papok és hívek Isten egy és ugyanazon Népének tagjaiként, de mégis, szolgálatunk szerint különböző módon veszünk részt a Szent Liturgiában. A másik a Szentáldozás szertartásában az Eucharisztia felmutatásakor a pap így szól: „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.” A korábbi formula is helyes, hiszen az Eucharisztiában ahhoz az asztalhoz járulunk, ahová Jézus hív bennünket. Azonban az új megfogalmazás – mely a latin eredetinek szó szerinti fordítása – közvetlenebbül felidézheti bennünk a Jelenések könyvének szavait: „Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzős lakomájára!” (Jel 19,9). A Szentmise maga a Bárány lakomája: visszautal a szabadulás emlékezetére elköltött ószövetségi bárány-vacsorára, és Jézus Krisztus, az Isten értünk feláldozott Bárányának húsvéti áldozatát jeleníti meg. Az újonnan bevezetett testtartásokról és szöveg változatokról részletes tájékoztatást olvashatnak a testvérek e hirdetőtáblán valamint a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is.

________________________________________________________________________________________________

Liturgikus változások

az új Misekönyvhöz kapcsolódóan

Advent I. vasárnapjától, az új egyházi év kezdetétől templomunkban is bevezetésre kerül a Római Misekönyv új kiadása. Az idei évben megjelent magyar nyelvű fordítás segíthet bennünket, hogy a Katolikus Egyház egészéhez kapcsolódva, még gazdagabb legyen a liturgikus imádságunk, és gyümölcsözően kapcsolódhassunk be a Szentmise ünneplésébe, mely az Egyház, és így plébániai közösségünk életének is valódi csúcsa és forrása.

Elsősorban a következő, mindenkit érintő változásokra szeretnénk felhívni a Testvérek figyelmét:

 1. A Szentmisén való a liturgikus testtartásunknak (állás, ülés, térdelés, meghajlás, stb.) nagy jelentősége van, hiszen ezáltal egész emberségünk, így testi valóságunk is bevonódik az istentiszteletbe, része lesz a liturgiának, ahol keresztényként különösen is azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztusban az Isten testben jött el, és látható, megfogható formában maradt velünk az Eucharisztia szent színei alatt.

Ezért templomunkban szeretnénk a világegyház általános gyakorlatához igazodni. E szerint:

 1. Állunk a Bevezető ének (Introitus) elejétől a Könyörgés végéig, majd leülünk.
 2. Felállunk az Alleluja éneklésére és az Evangéliumra, majd pedig a Hitvallás és az Egyetemes Könyörgések imádságára.
 3. Változás a megszokotthoz képest, hogy felállunk az „Imádkozzatok testvéreim…” felszólításra, és a továbbiakban állva maradunk a Felajánló könyörgés, a Prefáció és a Szent vagy alatt. Ez kifejezi a miséző pap által mondott imádsághoz való figyelemteljes kapcsolódásunkat, az Isten előtti tiszteletünket és fegyelmezettségünket, és így segíti a liturgiában való aktívabb részvételt. Ünnepi Szentmisében már a tömjénezésre felállunk és onnantól állva maradunk.
 4. (A ministránsok mozgását követve) térdelünk az Átváltoztatás alatt, majd felállunk, vagy pedig tetszés szerint térdelve maradunk az Eucharisztikus ima befejezéséig.
 5. A Miatyánkra mindnyájan felállunk.
 6. Az áldozás előtt („Íme az Isten Báránya…”) szokás szerint ismét letérdelünk.
 7. A Szentáldozás után tetszés szerint térdelünk vagy ülünk.
 8. Újdonság, hogy mindannyian felállunk az Áldozás utáni könyörgésre.
 9. Akinek egészségügyi helyzete úgy kívánja (pl. nem tud térdelni, vagy huzamosabb ideig állni), a továbbiakban is szabadon eltérhet a közösség többi tagjának testtartásától.

 

 1. A bűnbánati imában az eredeti, latin szöveghez igazodva elmarad Szűz Mária neve előtt a „szeplőtelen” jelző említése. Ezentúl mindnyájan így imádkozunk: „[…] kérem ezért a boldogságos, mindenkor (szeplőtelen) Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket […]”.

Fontos hogy világosan lássuk, hogy ez a változtatás pusztán az imádság fordításában jelent az eddigiekhez képest különbséget, semmiképpen sem érinti és csorbítja hitünk igazságát, miszerint a Szent Szűz szeplőtelenül fogantatott, és a bűn minden szeplője nélkül élte egész emberi életét.

Változások továbbá:

 1. A latin eredetit követve az új magyar fordítás szerint a pap a következőképpen vezeti be a Felajánló könyörgést: „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.” A hívek válasza változatlan.

 

Ez a szövegmódosítás („áldozatunk” helyett „az én áldozatom és a tiétek”) segít megértenünk, hogy papok és hívek Isten egy és ugyanazon Népének tagjaiként, de mégis, szolgálatunk szerint különböző módon veszünk részt a Szent Liturgiában.

A keresztségben mindannyian részesültünk az általános papság méltóságában és küldetésében, melynek erejéből életünk áldozatát és szívünk imádságait, szándékait hozzákapcsolhatjuk Jézus Krisztusnak az oltáron megjelenő áldozatához.

Ugyanakkor lényeges, hogy a szolgálati papságra felszentelt személy áldozata a hívek áldozatától különböző, hiszen ő a Szentmisében Krisztus személyében (in persona Christi) van jelen és mutatja be az Atyaistennek az Eucharisztiában Krisztus egyetlen megváltó áldozatát.

 

 1. A Szentáldozás szertartásában az Eucharisztia felmutatásakor – szintén a latin formula hűségesebb fordításával – a pap így szól: „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.” A válasz ebben az esetben is változatlan marad.

 

A korábbi formula („boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya”) is helyes, hiszen az Eucharisztiában ahhoz az asztalhoz járulunk, ahová Jézus hív bennünket.

Azonban az új megfogalmazás – mely a latin eredetinek szó szerinti fordítása – közvetlenebbül felidézheti bennünk a Jelenések könyvének szavait: „Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzős lakomájára!” (Jel 19,9). A Szentmise maga a Bárány lakomája: visszautal a szabadulás emlékezetére elköltött ószövetségi bárány-vacsorára, és Jézus Krisztus, az Isten értünk feláldozott Bárányának húsvéti áldozatát jeleníti meg.

Az Eucharisztia menyegzős lakomának is mondható: ekkor lép frigyre Krisztus és az Ő menyasszonya, az Egyház. Az ártatlan és tiszta áldozati Bárány értünk adott Testéből és értünk kiontott Véréből való részesedés szabadított meg minket is a bűntől, és nyitotta meg számunkra az Istennel való lelki egyesülés útját.

keyboard_arrow_up
X